Procedures en taxaties inzake de Wet WOZ

De Wet Waardering Onroerende Zaken (Wet WOZ) heeft betrekking op het waarderen van vastgoed om aan de hand van bezit en gebruik belastingen te kunnen heffen. Te denken valt aan:

 • Afschrijving binnen de Vennootschapsbelasting (Vpb)
 • Onroerende zaak belasting (OZB), eigenaar
 • Onroerende zaak belasting (OZB), gebruiker
 • Vermogensrendementheffing (Box III)
 • Waterschapsheffingen
 • BI Zone heffing

Nederland kent ongeveer 8,3 miljoen WOZ-objecten, waarvan circa 90% woningen zijn. De jaarlijkse waardevaststelling is dan ook een massaal, vaak geautomatiseerd proces. De WOZ-waarde wordt voor steeds meer doeleinden gebruikt en de kwaliteitseisen worden dan ook zwaarder. De taxaties die worden uitgevoerd voor de Wet WOZ worden dus steeds belangrijker. 

Door de omvang van het aantal taxaties en de vaak relatief kleine WOZ-afdelingen van gemeenten, ligt bij de meeste gemeenten de belangrijkste focus bij de waardering van woningen. Desalniettemin bedraagt het aantal niet-woningen zoals bedrijfspanden, scholen, recreatie- en sportcomplexen nog altijd ruim 800.000. Een niet te onderschatten aantal.

Onze specialiteit is de WOZ-taxatie van niet-woningen, ongeacht of het om courant of incourant vastgoed gaat. Het gaat hier om specialistische taxaties, vaak maatwerk, waarbij onvoldoende tijd en aandacht beschikbaar is om deze taxaties naar behoren uit te voeren en te onderbouwen. Hier kunnen wij u werk uit handen nemen en geld besparen! 

Missie

Onze missie is het verbeteren van WOZ-taxaties, om zo te komen tot een juiste waardebepaling en een optimaal resultaat voor zowel gemeenten als belanghebbenden.

Door het enorme aantal WOZ-taxaties dat jaarlijks wordt uitgevoerd, en de wijze waarop dit proces wordt geautomatiseerd is het onvermijdelijk dat er fouten worden gemaakt. Door de beschikte WOZ-waarden ieder jaar kritisch te beoordelen en indien nodig te corrigeren, zal de kwaliteit van WOZ-taxaties in de toekomst toenemen.

Opdrachtgevers

Wij kiezen bewust voor ondersteuning van zowel de belanghebbende als de gemeente. Dit vloeit voort uit onze missie:  verbetering van de WOZ-taxatie in brede zin. Zowel de belanghebbende als de gemeente zal een belang hebben bij onze diensten. 

Belang van de belanghebbende:
De OZB is voor veel gemeenten een van de belangrijkste heffingen en vormt een belangrijk deel van de begroting. Als belanghebbende wilt u echter niet te veel belasting betalen. Daarom is het van belang dat er een juiste WOZ-waarde wordt getaxeerd.

Een gebrek aan tijd en onvoldoende kennis van de Wet WOZ leiden er toe dat een onjuiste WOZ-waarde vaak niet wordt gecorrigeerd of zelfs niet wordt opgemerkt. Om de WOZ-waarde op de juiste wijze te bepalen is het van belang om de spelregels te kennen en de juiste gronden te nemen voor het vaststellen van een WOZ-waarde. De WOZ-waarde is niet per definitie de Marktwaarde zoals deze voor bijvoorbeeld een transactie of financieringstaxatie wordt gehanteerd.

Belang van de gemeente:
Gemeentelijke organisaties zijn sterk in beweging. De activiteiten van de gemeenten zijn in de afgelopen jaren flink uitgebreid, terwijl de financiën steeds meer onder druk zijn komen te staan. De vaak kleine vakafdelingen WOZ kunnen onvoldoende slagkracht opbrengen om specialistische, juridisch onderbouwde taxaties te verrichten van de (niet-)courante niet-woningen, mede doordat het hier om slechts zo’n 10% van het totale aantal taxaties gaat. Als echter wordt gekeken naar de belastingopbrengsten is het aandeel van deze (niet-)courante niet-woningen aanzienlijk groter.

Waarom een specialist inschakelen? Voor de jaarlijkse begroting is het natuurlijk erg vervelend indien er veel (terechte) bezwaren binnen komen voor grote objecten, maar het belang van de gemeente om tot een zorgvuldige taxatie te komen is niet alleen financieel. De WOZ-beschikking is hét jaarlijkse contact tussen de gemeente en de burgers. Het middel bij uitstek om de professionaliteit en de zorgvuldigheid van de gemeente te tonen.

Bij de professionalisering van de gemeente neemt een proactieve en open houding naar de (steeds mondigere) burger een belangrijke plaats in. Dit kan onder meer worden gerealiseerd door het informeren van de burger over de totstandkoming van de WOZ-taxatie. Zowel de veranderende werkwijze als de veranderende samenstelling van de groep belanghebbenden maken dat er structureel aandacht noodzakelijk is voor de algemene voorlichting over werking en uitvoering van de Wet WOZ.

Dienstverlening

UITGELICHT

Quickscan

Wij bieden u een snelle mogelijkheid om vakkundig de waarde te toetsen: onze quickscan. Bij de afhandeling van bezwaarschriften kunnen bij specifieke objecten diverse belangen naar voren komen, waardoor het niet duidelijk of niet direct zichtbaar is of de waarde juist is, en dus of bezwaar of mediation zin heeft. Of de onderbouwing van de gemeente of die van de bezwaarmaker kan niet direct worden gevolgd. Indien wordt vastgehouden aan de initiële beschikking, kan een lange procedure volgen, terwijl vooraf al duidelijk had kunnen zijn of een procedure überhaupt zinvol is. Onze quickscan kan hier uitkomst bieden. Dit is een onafhankelijke scan ter controle van de beschikte waarde en de bijbehorende onderbouwing. Afhankelijk van de uitkomst van de quickscan kan een kortere procedure worden gevolgd omdat hieruit meestal al snel duidelijk is of het bezwaarschrift al dan niet gegrond lijkt. 

Mediation

Wij hebben een open, belangstellende en oplossingsgerichte houding. Omdat WOZ-procedures veelal langdurig zijn en vaak ook op onjuiste of waardetechnisch irrelevante uitgangspunten worden gevoerd gaat onze voorkeur dan ook uit naar gebruik maken van communicatieve en conflictbeperkende vaardigheden in plaats van beroepsprocedures. Mediation is een praktische aanpak waarbij de inzet is om te komen tot een WOZ-waarde die door beide partijen wordt geaccepteerd. Dit is een kortere en minder tijdrovende procedure en daarbij voor partijen veel goedkoper. 

Begeleiding van bezwaar- en beroepsprocedures

 • Afhandeling van bezwaarschriften
 • Opstellen van verweerschriften
 • Bijwonen van hoorzittingen
 • Zittingen rechtbank 

Overige werkzaamheden

Naast de bovengenoemde begeleiding kunt u bij ons terecht voor diverse vormen van dienstverlening inzake bedrijfsmatige WOZ-objecten. Hierbij kunt u denken aan o.a.

 • Begeleiding van het taxatieproces
 • Opname ter plaatse
 • Correcte en relevante inventarisatie van (niet-)courante niet-woningen
 • Waardering conform WOZ van (niet-)courante niet-woningen
 • Permanente marktanalyse
 • Rekenmodellen op maat voor (N)CNW
 • Juridische onderbouwing
 • Waardetechnische onderbouwing
 • Opstellen taxatierapport

Wie zijn wij?

Onze WOZ afdeling bestaat uit professionals die ieder hun sporen hebben verdiend in het vastgoed. Vanuit onze brede achtergrond kunnen wij u verschillende diensten bieden. Wij werken met name in het noorden en oosten van Nederland: Friesland, Groningen, Drenthe, Overijssel, Gelderland en Flevoland.

Linda Rengers is opgeleid als jurist en heeft een ruime werkervaring in het vastgoed. Zo is Linda werkzaam geweest in de makelaardij en heeft ze in verschillende functies gewerkt als vastgoedjurist bij een woningcorporatie waarbij ze ook regelmatig betrokken was bij casussen inzake de WOZ.
André Dik is sinds 1998 werkzaam in het vakgebied lokale heffingen en WOZ-taxaties. Hij heeft ervaring in alle delen van het land en stelt zich hierbij op als een onafhankelijke adviseur en taxateur. André heeft veel ervaring met bezwaar- en beroepsprocedures en is goed bekend met de bijzondere uitspraken en regels met betrekking tot de WOZ-waarderingen en -procedures.
Christian van der Weide is sinds 2009 werkzaam in het vastgoed en sinds 2011 houdt hij zich bezig met WOZ-processen van beschikking tot uitspraak. Hij heeft een kritische blik waar het aankomt op de gebruikte waarderingsmethodieken en eventuele afwijkingen hiertussen. Bij bezwaren zal hij altijd proberen de zaken in der minne op te lossen zonder de redelijkheid uit het oog te verliezen.
Pouwel Bentum is sinds 1999 werkzaam in de bedrijfsmakelaardij en bedrijfstaxaties. In deze hoedanigheid heeft hij ruime ervaring op het gebied van WOZ. Pouwel is een ervaren taxateur op het gebied van groot zakelijk vastgoed en waarderingen met betrekking tot bijzondere objecten. Pouwel zorgt bij de WOZ voor een praktische kijk op de objecten en waarderingen.

Wij staan gezamenlijk voor een onafhankelijke en professionele WOZ-taxatie en WOZ-advies. We zijn snel inzetbaar, slagvaardig en effectief! 

Tarieven

Tarieven zijn uitsluitend op aanvraag. Afhankelijk van de aard en omvang van het onderhavige WOZ-object en de complexiteit van de casus betreffen onze werkzaamheden bijna altijd maatwerk.

Contact 

Neem voor vragen of meer informatie gerust contact met ons op. Wij zijn u graag van dienst.

Nieuws